Arrangement - utendørs (TK-217)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Den ansvarlige for utendørs arrangement skal melde om dette til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Denne meldingen gjelder utendørs arrangement. Utendørs arrangement omfattes av slik melding når:

 • telt, minimum beregnet for 150 personer eller flere

 • telt, minimum beregnet for 50 personer ved alkoholservering

 • sammenhengende telt, med innbyrdes avstand minimum 8 meter

 • et eller flere av vilkårene nedenfor ikke blir fulgt

Altså: Melding skal kun gis dersom arrangementet oppfyller de overnevnte punktene.

Generelle vilkår ved alle utendørs arrangement:

 • Behandlingstiden er minimum 3 uker.

 • Ved arrangement i Midtbyen forutsettes det at City Manager kontaktes. Se byromsliste på http://www.citymanager.no.

 • Det forutsettes tillatelse til arrangementet fra grunneier og de andre aktuelle instanser.

 • Melder/sikkerhetsansvarlig må medbringe mobiltelefonen under arrangementet.

 • Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetstiltakene og sikkerhetsrutinene før arrangementet starter og vaktholdet skal stå i forhold til publikumsantallet og risikoen til arrangementet. I dette ligger også at det skal utplasseres tilfredsstillende slokkeutstyr i antall og typer.

 • Avstand til bygninger skal være minimum 8 meter.
 • Vedrørende plassering av avfallscontainere, se retningslinjer på våre hjemmesider www.tbrt.no. Avfallscontainerer skal være av ubrennbart materiale og avstand fra avfallscontainere til takutstikk i bygninger skal normalt være minimum 5 meter. Se retningslinjen for mer informasjon.
 • Arrangementet skal ikke plasseres over brannkum(mer) eller hindre tilgjengelighet til disse.

 • Arrangementet skal ikke hindre fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

 • Ved oppsetting av scene: sceneduken skal være brannhemmende.

 • Ved bruk av åpen ild for eksempel fakler, fyrverkeri og bål, se søknads- og meldingsskjema på vår internettside www.tbrt.no.

 • Det forutsettes at arrangementet blir gjennomført på en sikker måte, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 7. Tiltak ved store arrangement.

Tilleggsvilkår ved benyttelse av telt:

 • I følge preakseptert løsning skal:

  • maksimum publikumsantall beregnes slik:

Den av de to faktorene nedenfor som gir minst publikumsantall, er dimensjonerende:

   • minimum 0,6 m2 pr. person ved ståplasser og/eller 1,4 m2 pr. person ved utplassering av bord og stoler

   • 1 cm rømningsvei pr. person

Det må være system for telling av antall personer.  

o   rømningsveier:

§  minimum være 120 cm brede

§  ved mer enn 150 personer, minimum ha to stykker som er jevnt fordelt i teltet

§  ha en maksimum avstand på 30 meter fra et hvilket som helst sted i branncellen til rømningsåpningen

Rømningsveier skal kunne åpnes med et enkelt håndgrep og de skal merkes. Det skal være uhindret tilgang til disse.

 • I telt som samler 500 personer eller flere, må en kvalifisert person/firma utføre risikovurderingen som innsendes brann- og redningstjenesten.
 • Teltduk skal være brannhemmende.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke