Parkering - Søknad parkeringstillatelse for beboere

Harstad kommune har opprettet endel parkeringsplasser utenfor selve bykjernen, hvor beboere med særskilt tillatelse skal kunne parkere utover lengste tillatte parkeringstid. Med tidsbegrenset parkering, prøver vi å beskytte boligområdene mot fremmedparkering.

§ 6 i forskriftene om offentlig parkeringsregulering: «Kommunen kan gi brukere med særlige behov tillatelse til å parkere kjøretøy ut over eventuell maksimaltid på steder som er regulert for parkering -». Det vil si at det i søknaden må legges vekt på parkeringsbehovet. Parkerings-kort tildeles normalt ikke til søkere som  har parkeringsmulighet på egen grunn, eller som ikke bor i området. Kopi av eventuelt leiekontrakt må vedlegges. Tillatelsene gis normalt for ett år av gangen, og skal betales på forskudd.

Lenke til betalingsregulativ http://dk/EKNet/docs/pub/dok01778.pdf

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke