Parkering - Søknad parkeringstillatelse for beboere
Harstad kommune

Harstad kommune har opprettet endel parkeringsplasser utenfor selve bykjernen, hvor beboere med særskilt tillatelse skal kunne parkere utover lengste tillatte parkeringstid. Med tidsbegrenset parkering, prøver vi å beskytte boligområdene mot fremmedparkering.

§ 6 i forskriftene om offentlig parkeringsregulering: «Kommunen kan gi brukere med særlige behov tillatelse til å parkere kjøretøy ut over eventuell maksimaltid på steder som er regulert for parkering -». Det vil si at det i søknaden må legges vekt på parkeringsbehovet. Parkerings-kort tildeles normalt ikke til søkere som  har parkeringsmulighet på egen grunn, eller som ikke bor i området. Kopi av eventuelt leiekontrakt må vedlegges. Tillatelsene gis normalt for ett år av gangen, og skal betales på forskudd.

Lenke til betalingsregulativ http://dk/EKNet/docs/pub/dok01778.pdf

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke