Driftstilskudd - Idrettsskoler
Askøy kommune

Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

En idrettsskole er et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn t.o.m. 12 år. Idrettsskolen kan organiseres på flere måter. De fleste idrettsskoler i Hordaland har barn i alderen 5-9 år som deltakere.

Ofte har idrettslaget opprettet en egen barnegruppe eller allidrettsgruppe som tar seg av organiseringen og aktiviteten. Det finnes også andre måter å organisere en idrettskole på. I et fleridrettslag kan noen særidrettsgrupper gå sammen om innholdet. Et særidrettslag kan også tilpasse sitt tilbud slik at det ligger innenfor rammen av en idrettsskole.

Driftstilskuddet fordeles slik:
• 1/3 av totalbeløpet fordeles likt mellom idrettsskolene.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til medlemsmasse.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til aktiviteter.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent