Teknisk plangodkjenning - søknad om (TK-250)
Trondheim kommune

Det er ikke mulig å lagre skjemaet undervegs. Opplysningene som skal inn i skjema bør derfor gjøres klar før utfylling.


Søker blir kontaktet av saksbehandler innen 3 uker etter at søknaden er sendt inn. Behandlingstid vil avhenge av kompleksitet og omfang på tiltaket.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent