Tilskudd til treningsleie
Drammen kommune

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Refusjonen gjelder kun leie til ordinær trening, dvs at kamper, turneringer og stevner, samt treningsleire skal ikke tas med. Kommunens intensjon med refusjonsordningen er at dette skal være et bidrag til klubbene, slik at det skal være mulig for klubbene å redusere aktivitetskontigenten for barn/unge.

Prinsipper for tilskudd i ny modell:

 1. Tilskudd gis til aktivitet for barn og unge under 20 år
 2. Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering)
 3. Der hvor tilskuddet går til kubb som eier egen hall gis støtten til hovedforeningen i klubben
 4. Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen (eksempelvis ishall)
 5. Det gis kun tilskudd til klubber / idrettslag fra Drammen som er tilknyttet Norges idrettsforbund
 6. Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre
 7. Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 8. Når det er fellestreninger med > 20 og < 20 skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 9. Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller.
 10. En forutsetning for tilskudd til lagseide idrettshaller er at lag/foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller (gjelder for de < 20 år)
 11. Maks grense for refusjon av timeleie vil være tilsvarende høyeste sats for timeleie i kommunale idrettshaller.
 12. Dersom flere lag eller klubber deler treningstid på en bane gis det kun refusjon for et lag. Det refunderes kun for leie på dokumenterte utgifter.