Søknad om tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner
KF - Forenkler offentlige tjenester

Etter søknad tildeler Drammen kommune midler til frivillige og humanitære organisasjoner. Formålet med ordningen er å bidra til å skape gode dager for innbyggere i Drammen kommune som har helsemessige og/eller sosiale utfordringer. Tilskudd til etablering av sosiale arenaer for målgruppen vil bli særskilt prioritert. Midlene som er til rådighet bygger til enhver tid på kommunens vedtatte årsbudsjett. Søknaden skal gjelde for planlagte aktiviteter året etter. Søknadsfrist er 10. november.
Utbetaling vil eventuelt skje etter signering av svarbrev.

Følgende må legges ved søknaden (uten vedleggene behandles ikke søknaden):

  • Regnskap for fjoråret. Dersom det totale regnskapet viser et forbruk på mer enn 100.000,- må det være godkjent av revisor
  • Rapport fra forrige tilskuddsår

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent