Tilskudd til helse- og levekårstiltak
Askøy kommune

Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for levekår (UFL) sitt ansvarsområde.

Det kan gis tilskudd til personer, organisasjoner, lag og foreninger i Askøy kommune som driver innenfor Utvalg for levekår (UFL) sitt arbeidsområde.

Utvalg for levekår sine ansvarsområder er

Helse- og sosialtjenester
Forebyggende og kurativt helse- og sosialarbeid
Barnevernstjenester
Utekontakt
Miljøhygiene
Omsorg for eldre og funksjonshemmede
Dagsentervirksomhet
Likestillings- og mangfoldsaker som berører samfunnet
Saker som angår innvandrere eller flyktninger og som faller inn under saksområdet til utvalget

Søknadsfrister er 1.mai og 1.desember