Søknad om elevpermisjon Askøy kommune
Askøy kommune

Søknad om elevpermisjon

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. (Opplæringslova § 2-11).

Det kan innvilges flere permisjoner i løpet av et skoleår. Fravær ut over 2 uker er å forstå som at foreldre skriver eleven ut av skolen og overtar ansvaret for opplæringen. (Opplæringslova § 2-13 «Privat grunnskoleopplæring i heimen»).

Skriftlig søknad sendes skolen i god tid før om søkt permisjon og skolen skal fatte enkeltvedtak. Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det gis normalt ikke permisjon til ekstra ferie.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Personvern ved bruk av elektroniske skjema

Askøy kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema.
Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer.
Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Til personvernerklæringen

Til opplæringslova

Til ordensreglementet.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer: