Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann
Askøy kommune

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp, rehabilitering av eksisterende utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kap. 12. «Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE»

Søknaden skal også benyttes ved påkobling til allerede eksisterende utslipp.

Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, Hordaland (lokal forskrift). Søknad med alle nødvendige opplysninger sendes Miljørettet helsevern i Askøy kommune. Søknad i samsvar med standardkravene i lokal forskrift behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i lokal forskrift behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker.

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code: