Klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen
Østfold fylkeskommune

Vil du klage på eksamen? Husk at

  • Du må klage innen 10 dager etter at du har fått karakteren, eller burde gjort deg kjent med denne.
  • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet. Eksempel på formelle feil er brudd på forskrift til Opplæringsloven §§ 3-25, 3-27, 3-30, 3-31 og 3-32, samt brudd på lokale retningslinjer for gjennomføring av eksamen.
  • Dersom klagen blir tatt til følge, vil eksamen bli annullert, og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det for elever trekkes fag på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke