Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195-0938)
Bygland kommune

Til denne søknaden om motorferdsel i utmark og vassdrag, må du legge ved vedlegg:

  • Kartskisse der det er tegnet inn trase for motorferdsel. Alternativ trase må merkes på kartet og grunngis i søknaden.
  • Eventuell dokumentasjon av særlige behov

I tillegg må du legge ved følgende:

Ved hytteleie

  • Leiekontrakt

Ved transport for funksjonshemmede

  • Legeerklæring

Ved transport av vedtømmer

  • Avtale mellom grunneier og søker
  • Hogstområdet markeres på kartet der kjøretrase tegnes inn

Se retningslinjer for motorferdsel i Bygland for nærmere avklaring om du kan søke:

https://www.bygland.kommune.no/getfile.php/4488955.2244.mi7lltuatmtlna/Retningsliner for handsaming av s%C3%B8knadar etter motorferdselslova.pdf

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke