Søknad om utslippstillatelse (NH-18)
Masfjorden kommune

Følgende vedlegg må legges ved på skjemaets siste side:

  • Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, inklusive eventuell hygienisering / etterpolering.
  • Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veitilkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større
  • Oversikt over interesser som utslippet får følger for (drikkevannsforsyninger, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, badeplass, rekreasjon, etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø
  • Oversikt over hvem som er varslet (bl.a. naboer, aktuelle lokallag, brønner/andre kilder til drikkevann og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarsel.

Følgende vedlegg kan også være relevante, og må isåfall også legges ved:

  • Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13, og relevant dokumentasjon
  • Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr, bnr og adresse (dersom det er flere enn en eiendom)
  • Eventuelle mottatte klager / protester

NB: Ved innsending av søknad, bekrefter du at oppgitte opplysninger er korrekte og fullstendige.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent