Jordbruksareal - søknad om omdisponering (KF-687)
Balsfjord kommune

For at din søknad skal kunne behandles, må kartskisse over omsøkt omdisponert areal legges ved. Av kartskissen må fremgå plassering av det omsøkte arealet i forhold til andre bygninger på eiendommen. Arealopplysninger samt kart over din eiendom kan finnes på Nibio sine nettsider: https://gardskart.nibio.no/search

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent