Barnehage og SFO - Søknad om tilpasning av oppholdstid ifm samfunnskritiske funksjoner (4218)
Iveland kommune

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Når barnehager, skoler og skolefritidsordninger er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid skal barnehage- og skoleeiere sørge for et tilbud til barn og elever under 12 år, som har minst én forelder ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen avutbruddet av covid-19.

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent