Søknad om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank (5001)
Trondheim kommune

Søknad om dispensasjon for nedgravd oljetank i Trondheim

Søknad om unntak fra krav om å fjerne nedgravd oljetank behandles av Klima- og miljøenheten.

Din søknad er først komplett når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og vedlegg. Det er ditt ansvar som søker, å sørge for at søknaden er komplett. Detaljert liste over krav til søknaden finner du på våre nettsider.

Kvittering for innsendt søknad

Når du har sendt din søknad, vil du motta en kvittering med referansenummer på  e-postadressen du oppga i søknadsskjemaet. Oppgi alltid referansenummeret ved henvendelser til oss om søknaden.

Dispensasjon

Merk at gjenfylte oljetanker kan bli et hinder ved fremtidig gravearbeid. Gjenfylt oljetank vil også ligge som en heftelse ved eiendommen ved eventuelt salg.

Selv om du får dispensasjon fra oss, vil du fortsatt ha ansvaret for forurensning fra tanken eller tilhørende rør. Dette følger av forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning).Hvis det under arbeidet oppdages oljeforurensning i grunnen, skal nødvendige tiltak gjøres for å fjerne forurensede masser og forhindre videre spredning. Med mindre det er akutt forurensning, skal Miljøenheten først godkjenne en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, jf. forurensningsforskriften kapittel 2. 

Hvis du får dispensasjon:

? Tanken skal tømmes, renses og fylles helt opp med stabile masser. Vi anbefaler grus, pukk eller lignende. Miljødirektoratet fraråder bruk av herdeskum. 

? Påfyllings- og lufterør skal enten fjernes eller plomberes. 

? Restolje, bunnslam og vaskevann klassifiseres som farlig avfall - jf. forurensningsloven § 33 (gjenvinning og annen behandling av avfall) og kapittel 11 i avfallsforskriften (farlig avfall). Dette skal derfor håndteres på en forsvarlig måte, og leveres til godkjent mottak for avfall. 

? Håndtering og transport av farlig gods skal skje i henhold til gjeldende regler, og i henhold til gjeldende kompetansekrav. 

? Så snart arbeidet er utført, er eieren av tanken ansvarlig for at dette meldes skriftlig til Miljøenheten i Trondheim kommune. Legg ved dokumentasjon på arbeidet som er gjort.

Se våre nettsider for nærmere informasjon og komplett liste med krav til søknaden:

https://www.trondheim.kommune.no/oljeutfasing 
https://www.trondheim.kommune.no/nedgravde-oljetanker

Ved spørsmål, ta kontakt på miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no eller ring 480 94 790 / 72 54 25 50.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent