Utleie av boliger til flyktninger
Orkland kommune

Orkland kommune ønsker å gjennomføre en befaring i forkant av en eventuell avtaleinngåelse. Vi er opptatt av å tilby flyktningene et godt og trygt sted å bo. Ved befaringen vil det derfor være med en representant fra brannvesenet for branntekniske vurderinger. Brannvesenet vil kun gi en vurdering til kommunen om et innleieforhold vil kunne anbefales eller ikke. De kan om ønskelig gi utleier bistand. I tillegg vil kommunen gjøre en helhetlig vurdering av boligens egnethet og om boligen er godkjent til vårt formål.

Aktuelle momenter ved eventuelle avtaleinngåelse

1. Orkland kommune:

Står som ansvarlig leietaker, og vil foreta fremleie av boligen

Er ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på boligen som følge av utleie

Vil dokumentere tilstand, feil og mangler på forhånd for å slippe komplikasjoner ved endt leieperiode

Står for utvelgelse av aktuell leietaker

Sørger for husleiekontrakt mellom utleier og kommunen


2. Utleier kan ikke stille krav om depositum


3. Annet

Utleiers tilbud til utleiepris vil bli sammenlignet med tilsvarende boliger i markedet før pris endelig avtales

Ønsket befaringstidspunkt er mellom 07:00 - 16:00. Dersom dette ikke er mulig kan andre tidspunkt avtales


Kommunens vurdering:

Vi presiserer at kommunen vil foreta en endelig vurdering av de innmeldte boligene i forhold til egnethet. Da vurderes det først og fremst ut fra skole - og barnehagekapasitet i nærområdet, og øvrige kriterier ved stedets og tilstanden på boligen.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke