Tilskudd til idrettsformål (5025)
Røros kommune

Søknadsfrist: 1.mai. 

Tilskuddsordningen skal være med på å opprettholde og videreutvikle idrettslivet i kommunen. Den økonomiske rammen for ordningen fordeles ut fra antall innkomne søknader.  

Søknadene sendes Røros Idrettsråd for vurdering. Idrettsrådets innstilling er retningsgivende for Formannskapets behandling. 

Viser til kapittel om idrett, aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 Med kultur for kultur.

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent