Oppstartsmøte - bestilling (NH-20)
Alver kommune

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Private forslag må følge opp kommuneplanens arealdel og gjeldende områdeplaner, og detaljreguleringa skal utarbeides av fagkyndige, jf. Plan og Bygningsloven § 12-3. Oppstartsmøtet er gebyrbelagt (se gjeldende gebyrregulativ) og melding om møtetidspunkt vil bli gitt innen 3 uker fra bestilling er mottatt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke