Personvernerklæring for elektroniske skjema fra Kommuneforlaget AS.

Denne personvernerklæringen for Steinkjer kommune kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webområdet.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjonen vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jfr. Personopplysningsloven § 2 nr. 7.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjema. I stedet henviser vi deg til å fylle ut et utskrevet eksemplar av skjemaet. Den utskriftsvennlige versjonen får du ved å ta kontakt med kommunen.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Steinkjer kommune er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig, jfr. Personopplysningsloven § 2 nr. 4. Det er den enkelte etatsjef som er behandlingsansvarlig, men det daglige ansvaret ligger til den enkelte kommunale enhets administrative ledelse.

Kommuneforlaget Skjema er databehandler av personopplysninger innsamlet gjennom våre elektroniske skjermdialoger, jfr. Personopplysningslovens § 2 nr. 5. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til Steinkjer kommune .

Formål med innsamling av personopplysninger

De innsamlede opplysningene gjør Steinkjer kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse på papir.

Sensitive personopplysninger

Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jfr. Personopplysningsloven § 2 nr. 8). Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes pr. post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger

Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:

  • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
  • ansatte i kommunen som er involvert i saken (uten direkte adgang til behandlingssystemene)
  • teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene
Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene.

Informasjonssystemer og teknologianvendelse

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jfr. Personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).

Rett til innsyn i, og endring/sletting av personopplysninger

Hvis du ønsker innsyn i de opplysninger som kommunen har laget om deg, kan du henvende deg til den kommunale enhet som behandler den saken som opplysningene er avgitt i forbindelse med. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan Steinkjer kommune behandler eventuelle personopplysninger du oppgir til kommunen, kan du henvende deg til den kommunale enhet som opplysningene skal avgis til, og som skal behandle saken.