Personvernerklæring for dialogbaserte elektroniske skjema-veivisere

MORE - Retningslinjer for ivaretakelse av personvernhensyn ved utfylling av elektroniske dialogbaserte skjema-veivisere

Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under "Lov om behandling av personopplysninger". Vi vil nedenfor redegjøre for hva dette innebærer og hvordan hensynet til personvernet blir ivaretatt. Vi håper du finner vår personvernerklæring tilfredsstillende og at du ønsker å benytte våre elektroniske skjema-veivisere. Det er et viktig mål for oss å respektere og ivareta ditt personvern når du benytter våre løsninger.

MORE AS er et selskap som leverer løsninger for elektroniske skjemaer og for gjennomføring av elektroniske spørreundersøkelser. MORE sin virksomhet er avhengig av trygghet for at respondentene skal ønske å benytte våre løsninger. Dette betyr at vi må være nøye med å følge gjeldende lover og regler, bransjens etiske retningslinjer og på alle måter drive virksomheten slik at befolkningen har tillit til at deres behov for personvern blir ivaretatt.

Når du velger å benytte våre elektroniske skjema-veivisere, vil vi etterstrebe å gi deg korrekt informasjon med hensyn til skjema-veiviserens art og måten resultatene blir behandlet på. Vi har forståelse for at enkelte kan ha betenkeligheter med hvordan personvernet blir ivaretatt og respekterer at det kan være spørsmål enkelte ikke ønsker å besvare. Vi ber om at du tar kontakt med oss om det er noe du er i tvil om på e-post personvern@more.no eller telefon 22 06 56 00.

Ingen personopplysninger blir samlet inn av MORE AS via elektroniske skjema-veivisere uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke. Dette samtykke gis utrykkelig ved å krysse av for at du er kjent med våre retningslinjer for personvernhensyn og at du samtykker i behandlingsmåten for opplysningene innledningsvis (på første side) i alle våre skjemaveivisere.

Når du har krysset av og velger å benytte våre elektroniske skjema-veivisere, gir du samtykke til at dine personopplysninger (for eksempel ditt navn eller din e-postadresse, hvis du har oppgitt disse) blir samlet inn av MORE AS. MORE er databehandler for personopplysningene.

Svarene du gir vil bli behandlet som fortrolige med mindre du har gitt samtykke til det motsatte. Dersom du velger å avbryte en av våre skjema-veivisere midt i utfyllingsprosessen, kan du få opplyst en referansekode. Når du ønsker å fortsette på skjemaet legges denne koden inn på skjemaets førsteside, og du kommer tilbake til der du sist var i skjemaet (sist lagrede side). Ingen av dataene er i mellomtiden tilgjengelige for våre oppdragsgivere. Dette skjer ikke før du velger å klikke på "send-knappen" på siste side i skjemaet. Du samtykker med dette i at alle opplysningene blir sendt våre oppdragsgivere. Vi tilgjengeliggjør dataene for våre oppdragsgivere som benytter de innsamlede data på samme måte som om du hadde sendt inn en skjema på papir. Hvis du ikke velger å fortsette på skjemaet innen tre måneder, vil alle data bli slettet.

Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og våre servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker (128 biters SSL-kryptering).

Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan. Du kan også opprette en egen bruker til vår løsning slik at du selv kan administrere det som er registret hos oss til enhver tid.

Du bekrefter at du er over 18 år.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte MORE på telefon 22 06 56 00 eller sende brev til MORE AS, Postboks 282 Skøyen, 0213 Oslo. Hvis du har tilgang til e-post, kan du benytte: personvern@more.no, og ønsker du ytterligere informasjon om MORE AS finner du dette på www.more.no. Her finner du også vår "personverngaranti for personvern på internett".

Revidert i april 2004